Samenwerking

graspieper, Adri de Groot
graspieper, Adri de Groot

Per leefgebied geven we op deze site een korte onderbouwing van de beheermaatregelen die we in de periode 2016-2021 willen toepassen. Deze onderbouwing is gebaseerd op de natuurbeheerplannen van de provincies, onze beheerstrategie en beheerambitie, goed overleg met de gebiedspartijen en weidevogelvrijwilligers en een open inschrijving onder de deelnemers (na een drukbezochte informatieavond op 30 maart 2015).

De gebiedspartijen betreffen met name de beide natuur- en vogelwachten en Staatsbosbeheer (Donkse Laagten), met wie we op leefgebiedniveau de beheermaatregelen afstemmen. Er is verder afstemming met Waterschap Rivierenland en informeel overleg met LTO en diverse gemeenten. Op mozaïekniveau is er afstemming met Staatsbosbeheer (beheer binnen en buiten de Donkse Laagten, een uniek brongebied voor weidevogels) en op perceelniveau met de weidevogelvrijwilligers.

Vanaf 1 januari 2016 willen we de inzet van weidevogelvrijwilligers extra faciliteren en stimuleren, en de communicatie/kennisuitwisseling bevorderen.