Melkveehouderij

De kracht van het buitengebied in zowel de Alblasserwaard als de Vijfheerenlanden ligt in de grondgebonden melkveehouderij. De cultuurgrond/landbouwgrond in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is overwegend in gebruik bij graasdierbedrijven, met name melkveehouderijbedrijven. De bedrijfsstructuur in het gebied is gezond en het vertrouwen in de toekomst groot. De sterke gezinsbedrijven kennen een gelijkmatige groei. De productieomvang in het afgelopen decennium is met ongeveer 70 procent gestegen. Ongeveer 88 procent wil het bedrijf voortzetten en ruim twee derde wil het bedrijf verder ontwikkelen: meestal schaalvergroting, een deel verbreding, waarbij wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar recreatiemogelijkheden, zorg, natuur- en landschapsbeheer en groenblauwe diensten. De verwachte bedrijfsomvang in 2020 is 100 tot 120 melkkoeien.

Kenmerkend is de sterke grondgebondenheid, zelfvoorziening, beweiding en gezinsarbeid (gezinsbedrijven). De bereidheid tot beweiding (weidegang) is groot, al is dit uit arbeids- en bedrijfstechnisch oogpunt steeds lastiger. Beweiding heeft een positieve landschappelijke uitstraling en is gunstig voor de weidevogels.

Perspectief
Als collectief willen we perspectief bieden aan de grondgebonden landbouw, als drager van het veenweidekarakter, en aan de fruitteelt, als kenmerk van de overgang naar het rivierenlandschap. Met oog voor verbreding (zorg, recreatie) en duurzaamheid (agrarisch natuur- en landschapsbeheer). De grondgebonden, commerciële melkveehouderij blijkt tenslotte goed samen te gaan met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (denk aan weidevogels, poldersloten en knotbomen, die veel voorkomen in agrarisch gebied en extra beheer nodig hebben).