Kwaliteit

Om kwalitatief hoogwaardig beheer te realiseren en dat continu te verbeteren, heeft Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een certificeringstraject doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een kwaliteitshandboek met protocollen voor onder meer schouw, herstel/sanctionering en monitoring. Op 10 juli 2015 heeft Stichting Certificering SNL het collectief gecertificeerd.

certificaat Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
certificaat Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

In het kwaliteitshandboek is de organisatie van het collectief en het proces dat leidt tot de gebiedsaanvraag beschreven, inclusief de betrokkenheid van (weidevogel)vrijwilligers en gebiedspartijen. In het kwaliteitshandboek is verder verwoord hoe het collectief het beheer evalueert en werkt aan kennisvermeerdering van zowel bestuursleden/medewerkers als deelnemers.

Innovatie
Om de ecologische effectiviteit en economische efficiëntie (ook) op de langere termijn te optimaliseren, zetten we bewust in op innovatie, gericht op biodiversiteit, klimaat, milieu en water.

We denken na over bestaande vormen van beheer -zoals kringlooplandbouw, onderwaterdrainage en bevordering van bodemleven, waterkwaliteit en insectendiversiteit- en brainstormen over nieuwe, innovatieve vormen van beheer. Bestaande en nieuwe beheerinitiatieven toetsen we op praktische haalbaarheid.