Maatregelen

Per leefgebied geven we een korte onderbouwing van de beheermaatregelen die we in de periode 2016-2021 willen toepassen. Uitgangspunt is dat we toewerken naar hoogwaardig agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit is een proces, waarin we te maken hebben met het spanningsveld tussen beheerkwaliteit enerzijds en draagvlak/motivatie anderzijds. Ergens ligt het optimum. Dat streven we na.

Een uitwerking van de beheerpakketten, met onder meer de bemestings-, beweidings- en vernattingsmaatregelen, vindt u hier.

grutto, Adri de Groot
grutto, Adri de Groot

Open grasland
De doelsoorten voor het leefgebied open grasland zijn: grutto, kemphaan, kievit, scholekster, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip en zomertaling. Diverse andere soorten liften mee.

We hebben in het leefgebied open grasland de volgende beheerfuncties geselecteerd op weidevogelgraslanden: optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden, creëren foerageergebied, creëren nat biotoop en optimaliseren nestbescherming.

Opvallend is de toename van zwaar/bijzonder beheer (kuikenland). De weidevogelgraslanden willen we versterken met beheerpakketten zoals grasland met rustperiode (rust tot 1 of 8 juni, waarbij we rust tot 8 juni stimuleren, of rust met voorweiden tot 15 of 22 juni), kruidenrijk grasland, exensief beweid grasland, (greppel)plasdras en legselbeheer. Verder zetten we in op de toepassing van ruige mest, om het voedselaanbod te vergroten, en lastminutebeheer (kuikenvelden en extra rustperiode). Een enkele deelnemer heeft interesse in het beheerpakket hoog waterpeil. Al met al een enorme kwaliteitsslag voor het weidevogelbeheer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Omdat we als uitgangspunt hebben dat iedere deelnemer zorgt voor z’n eigen mozaïek, is het beheer divers. Hiervoor verrekenen we de kosten (mozaïekkosten).

Op advies van de weidevogelvrijwilligers en natuur- en vogelwachten, voeren we de term ‘vogelgestuurd maaien’ in, wat inhoudt dat op grasland met rustperiode pas wordt gemaaid als de weidevogelkuikens vliegvlug zijn (lastminute).

Natte dooradering
De doelsoorten voor het leefgebied natte dooradering zijn: argusvlinder, bittervoorn, groene glazenmaker, grote modderkruiper, heikikker, kamsalamander, kleine modderkruiper, noordse woelmuis, rugstreeppad, slobeend en zwarte stern. De meeste doelsoorten komen (ruim) in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden voor, met name de argusvlinder, heikikker en kleine modderkruiper. De rugstreeppad is kansrijk.

We willen het leefgebied natte dooradering versterken met de volgende beheerfuncties op graslandranden en soortenrijk grasland en in natte begroeiing: verschralen, creëren foerageergebied en optimaliseren voortplantingsmogelijkheden.

steenuil, Adri de Groot
steenuil, Adri de Groot

Op graslandranden in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zien we veel potentie voor het beheerpakket botanisch waardevol grasland (botanisch waardevolle weiderand). Vrijwel alle botanisch waardevolle weiland/weideranden passen we toe in het leefgebied open grasland of verbinden die ermee, wat dit leefgebied versterkt. Er is een duidelijke link via bijvoorbeeld de slobeend.

Droge dooradering
De doelsoorten voor het leefgebied droge dooradering zijn: braamsluiper, gekraagde roodstaart, grote lijster, kamsalamander, kneu, patrijs, ransuil, ringmus, spotvogel en steenuil. Andere soorten liften mee, zoals de bosuil. Bekend is dat steenuilen (ongeveer de helft) en bosuilen graag in holle knotbomen broeden. Het leefgebied droge dooradering beoogt duidelijk ook het behoud en de ontwikkeling van het landschap.

heikikker, Adri de Groot
heikikker, Adri de Groot

We richten ons in het leefgebied droge dooradering op de volgende beheerfuncties in opgaande begroeiing: creëren foerageergebied en optimaliseren voortplantingsmogelijkheden. In opgaande begroeiing zetten we beheerpakketten in voor met name knotbomen, half- en hoogstamboomgaarden en griendjes.

Water
De doelsoorten voor agrarisch waterbeheer, met kansen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, zijn: bittervoorn, groene glazenmaker, grote modderkruiper, heikikker, kamsalamander, kleine modderkruiper, rugstreeppad en zwarte stern.

In overleg met Waterschap Rivierenland hebben we besloten in 2016 nog geen agrarisch waterbeheer toe te passen. Vanaf 2017 zien we mogelijkheden voor onder meer het baggeren met een baggerspuit. Hierover blijven we met Waterschap Rivierenland in gesprek.