Ambitie

Op basis van het in de afgelopen jaren gevoerde beheer, hebben we onze ambitie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de komende periode (2016-2021) verwoord. Deze ambitie is uitgesplitst per leefgebied.

Open grasland
Ongeveer een derde deel van de agrariërs in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden participeert in enige vorm van agrarisch natuurbeheer. Het draagvlak is groot. Op een groot deel van de landbouwgrond vindt weidevogelbeheer plaats. Honderden beheerders/deelnemers en vrijwilligers beschermen op deze grond duizenden weide- en watervogelbroedparen van bekende en minder bekende soorten.

grutto, Adri de Groot
grutto, Adri de Groot

We willen graag de huidige aantallen weidevogels in ons gebied doen toenemen (al is dit van veel factoren afhankelijk). Dat is kortgezegd onze ambitie voor het weidevogelbeheer in de komende periode (2016-2021). Om deze ambitie waar te kunnen maken, is het nodig het huidige beheer met -verbeterde- weidevogelmozaïeken voort te zetten. De eerste tekenen van het mozaïekbeheer met relatief veel kuikenland (zwaar/bijzonder beheer) zijn hoopgevend, maar niet verifieerbaar. Dit mede dankzij de enorme inzet van zowel beheerders/deelnemers als weidevogelvrijwilligers.

Naast het mozaïekbeheer, met extra aandacht voor (extensieve) (voor)beweiding, vernatting, verschraling (kruidenrijk grasland) en toepassing van ruige mest, willen we extra inzetten op lastminutebeheer. Als collectief kunnen we, in overleg met vrijwilligers, heel flexibel inspelen op de omstandigheden in het veld, bijvoorbeeld door extra kuikenland of rust te creëren.

We willen verder sturen op nog meer draagvlak, optimale samenwerking met gebiedspartijen en vrijwilligers en voldoende budget.

Natte dooradering
De potentie van botanisch randenbeheer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is groot. De landbouwgrond in het gebied bestaat grotendeels uit grasland. Er ligt maar liefst 10.000 kilometer aan sloten, dus 20.000 kilometer aan slootkanten (de halve omtrek van de aarde). Er zijn volop mogelijkheden om ‘verbindingszones’ te creëren, zonder landbouwgrond om te zetten in natuurgrond.

We passen botanisch weide- en weiderandbeheer nu toe op ongeveer 500 hectare. In het verleden hadden we nog veel (meer) weiderand in beheer, maar later is de mogelijkheid van botanisch weiderandbeheer vervallen. Graag willen we ons hier weer op richten, ook gezien het belang voor het weidevogelbeheer (open grasland).

Met beide vormen van botanisch beheer, weide- en weiderandbeheer, willen we de flora- en faunadiversiteit in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden bevorderen. Diversiteitsmaatregelen zijn onder meer: niet bemesten en geen chemische bestrijdingsmiddelen toepassen.

Droge dooradering
We willen het open, waterrijke veenweidelandschap, met de karakteristieke verkavelings- en slotenpatronen (Alblasserwaard), en het open tot halfopen, waterrijke weidelandschap dat de overgang vormt naar het rivierengebied, met de karakteristieke verkavelings- en slotenpatronen (Vijfheerenlanden) behouden en versterken. Evenals de gebiedseigen beplanting, met haar eigen, meer kleinschalige, natuur- en landschapswaarden.

Een van de knelpunten is het verander(en)de beplantingsbeeld, door de afname van gebiedseigen beplanting en de opkomst van niet gebiedseigen beplanting. Dit heeft nadrukkelijk onze aandacht.

We zijn ons bewust van de conflicterende belangen in het weidevogel- en landschapsbeheer. Zo kan (nieuwe) gebiedseigen beplanting gunstig zijn voor predators. Hierin willen we adviserend optreden, afhankelijk van de weidevogeldichtheid ter plekke. Onze vuistregel is: grotere openheid in het midden van de polders. We willen één of enkele soorten gebiedseigen beplanting meer in de diepte beheren en ontwikkelen. Knotbomen bijvoorbeeld, zijn zeer kenmerkend voor het gebied, mits op de juiste plek en wijze toegepast. Hier liggen kansen.

Water
We willen (en kunnen) als agrarisch natuur- en landschapsbeheerders een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit en watergerelateerde biodiversiteit in ons gebied, conform de Kaderrichtlijn Water (KRW).