Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk de nieuwsbrief dan in uw browser.
2 mei 2016

Extra hulp voor de kievit


Vorige week was het nat en koud. Niet best voor de pullen van met name de kievit (zie foto). Omdat eerste legsels kwalitatief vaak beter zijn dan vervolglegsels, komen we met een extra actie voor deelnemers met het beheerpakket legselbeheer (op maispercelen). Bewerkt u uw maispercelen niet voor 15 mei, dan vergoedt het collectief álle legsels die u erop vindt (dus niet maximaal 4 per hectare). Dit is vooral interessant als u veel legsels hebt op uw maispercelen.

Wilt u van deze actie gebruikmaken, geef dit dan per omgaande door aan uw gebiedscoördinator.

Goed maaibeheer


Veel deelnemers willen deze week waarschijnlijk gaan maaien. Bijgaand een factsheet van Vogelbescherming Nederland over goed maaibeheer. U kunt de factsheet hier downloaden. Let op: dit zijn aanbevelingen. De beheereisen en aanvullende beheervoorschriften die bij de beheerpakketten horen, vindt u op onze website.

Juist in deze drukke tijd van het jaar kunt u het verschil maken voor de weidevogels. Laat met elkaar zien dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is uitgevonden!

Wilt u het maaien op percelen met legselbeheer uitstellen om de aanwezige/verwachte kuikens te sparen? Maak dan gebruik van kuikenvelden (ongeveer € 300,- per hectare; u mag de kuikenvelden op z'n vroegst maaien op 1 juni). Er is voldoende budget beschikbaar, dus maak hier gebruik van indien nodig/nuttig! Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met uw gebiedscoördinator.

GDI - SNL/ANLb


Heeft u oud SNL-beheer (doorlopend beheer), dan moet u in de GDI nog steeds ja aanvinken om aan te geven dat u betaald wilt worden voor SNL-beheer (ook per betreffend perceel aanvinken dat het beheer betaald moet worden).

Heeft u uitsluitend nieuw ANLb-beheer (nieuwe stelsel), dan moet u nee aanvinken (de afzonderlijke percelen kunt u niet aanvinken). Het betaalverzoek voor ANLb-beheer loopt namelijk via het collectief. U hoeft als ANLb-deelnemer dus geen betaalverzoek in te dienen.

We zien nog steeds dat deelnemers hun perceelregistratie niet op orde hebben (in MijnPercelen). Doe dit zo snel mogelijk, zodat het collectief een correct betaalverzoek kan indienen!

Let op:
  • Onder elke BE moet een bedrijfsperceel liggen, ingetekend in MijnPercelen. Dit geldt ook voor L-pakketten (landschapselementen). Zie ook het bericht hieronder.
  • U moet de juiste gewascode per bedrijfsperceel opgeven. Dit geldt ook voor landschapselementen. Let in het bijzonder op de juiste gewascode voor maispercelen!

Foute gewascodes kunnen grote gevolgen hebben voor het collectief!

Overnemen percelen

 
Let erop dat u de L-pakketten (landschapselementen) correct overneemt in de GDI. Zie het bericht hierboven.

Zo neemt u de percelen over.

Grootvee-eenheden (GVE's)

 
In een aantal beheerpakketten zijn begrazingsdichtheden op basis van grootvee-eenheden (GVE's) opgenomen. U rekent die als volgt om:
  • stieren, koeien en andere runderen ouder dan twee jaar, en paardachtigen ouder dan zes maanden (1 GVE)
  • runderen vanaf zes maanden, maar niet ouder dan twee jaar (0,6 GVE)
  • schapen en geiten (0,4 GVE)
  • fokzeugen > 50 kg (0,5 GVE)
  • andere varkens (0,3 GVE)
  • legkippen (0,014 GVE)
  • ander pluimvee (0,03 GVE; kunnen worden verlaagd)

Beweiding


Nog een factsheet van Vogelbescherming Nederland, over beweiding. U kunt de factsheet hier downloaden. Let op: dit zijn aanbevelingen. De beheereisen en aanvullende beheervoorschriften die bij de beheerpakketten horen, vindt u op onze website.

Groenverklaring


Op 1 april 2016 is de vernieuwde Regeling Groenprojecten in werking getreden. Dit betekent onder meer dat het voor collectieven mogelijk is om op basis van de beschikking ANLb 2016 een groenverklaring aan te vragen.

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden heeft inmiddels een groenverklaring aangevraagd. Na ontvangst van de groenverklaring kan een groenfinanciering (lening met gunstig rentetarief) bij een van de groenbanken worden aangevraagd.

Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met uw gebiedscoördinator

Atlas amfibieën/reptielen

 
De nieuwe Atlas amfibieën en reptielen van Utrecht, met de actuele verspreidingsgegevens van alle inheemse amfibieën en reptielen, is nu digitaal beschikbaar. Er is zes jaar aan gewerkt. De moeite van het downloaden waard! Download de atlas hier (39 MB).
Foto in deze nieuwsbrief: Adri de Groot.
www.collectief-av.nl
share
tweet
forward
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, of omdat u zich voor deze nieuwsbrief hebt aangemeld. U kunt zich hier uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*